Громадський простір
Дунайського регіону

Корисне

www.ramsar.org Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення (Рамсарська конвенція)

Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів була підписана в 1971 році у м. Рамсар і вступила в силу з 1975 року. Дана Конвенція є найстарішим у світі міжнародним природоохоронним документом, метою якого є припинити втрати водно-болотних угідь та зберігати існуючі. Завданням конвенції є також привернути увагу до проблем водно-болотних угідь та раціонального використання ресурсів.

На даний момент в Конвенції бере участь 156 учасників Договору, зареєстровано 1676 зон водно-болотних угідь, які складають 150 мільйонів гектарів для включення їх в Рамсарський список водно-болотних угідь міжнародного значення.

Рамсарський список не лише включає водно-болотні угіддя міжнародного значення, а й є ефективним інструментом, котрий допомагає країнам досягнути цілей в галузі раціонального використання. Важливим моментом є те, що близько 80-ти водно-болотних угідь Дунайського басейну включені в Рамсарський список.

whc.unesco.org Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

Конвенція прийнята ЮНЕСКО в 1972 році, і з тих пір ратифікована 184 державами. Кожен об’єкт Всесвітньої спадщини є власністю держави, на території якої знаходиться об’єкт. Втім захист та збереження таких об’єктів є завданням усіх країн Всесвітньої спадщини. Одним з таких об’єктів, які відносяться до Всесвітньої спадшини, є Дельта Дунаю, що включена до списку 200 найбільш цінних екорегіонів світу, перед якими постала загроза знищення.

www.coe.int/t/e/cultural Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

Конвенція була прийнята 19 вересня 1979 року і вступила в силу 1 червня 1982 року. Була підписана 39-ма державами – членами Ради Європи разом з Європейським Союзом. Метою Конвенції є сприяння співробітництву між державами, котрі підписали Конвенцію з метою збереження дикої флори і фауни та природних середовищ існування, а також захист мігруючих видів, які знаходяться під загрозою вимирання. В Додатку 1 вказано на те, що держави повинні вживати заходів для охорони диких видів флори. Згідно ж Додатку 2 держави повинні вживати заходів для охорони диких видів фауни.

www.intern.org Конвенція про режим судноплавства на Дунаї (Белградська конвенція)

Конвенція була підписана 18 серпня 1948 року в м. Белграді та є міжнародно- правовим механізмом, який регулює режим судноплавства на Дунаї. Белградською Конвенцією передбачається вільний режим судноплавства на Дунаї відповідно до інтересів і суверенних прав учасників Конвенції. Згідно із Конвенцією учасники зобов’язуються утримувати свої ділянки Дунаю в судноплавному стані а також вживати заходів для покращення умов судноплавства і не ставити перешкод для судноплавства на фарватерах Дунаю.

www.icpdr.org Конвенція про співробітництво по захисту т сталому розвитку ріки Дунай (Конвенція про захист ріки Дунай)

Конвенція була підписана 29 червня 1994 року в м. Софія (Болгарія). Конвенція є основним правовим інструментом для співробітництва і транскордонного управління водними ресурсами в Дунайському басейні, що включає в себе вжиття заходів для зменшення забруднень, які поступають в Чорне море з Дунайського басейну, заходи превентивного характеру для здійснення контролю над можливою небезпекою паводків, поява шкідливих викидів, захист, покращення якості і раціональне використання поверхневих і ґрунтових вод. Спільною метою учасників Конвенції є співпраця з основних питань управління водними ресурсами з використанням всіх законних, адміністративних і технічних заходів з метою збереження, і, де можливо, покращення нинішньої якості води та екологічних умов ріки Дунай.

www.unece.org/trans/danger/and-agree.html Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ)

Угода була прийнята для підвищення безпеки міжнародних перевезень небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами. Такі Правила містять положення стосовно небезпечних речовин і виробів, положення, стосовно їхнього перевезення в упаковках. Також встановлені вимоги і процедури стосовно огляду, видачі свідоцтв про допуск, підготовку і прийом екзаменів у експертів. Прийнята 25 травня 2000 року Дипломатичною конференцією, яка відбулась під егідою Європейської економічної комісії ООН і Центральної комісії судноплавства по Рейну. Україна приєдналась до Угоди 17 листопада 2009 року, яка набрала чинності для України 28 лютого 2010 року

eur-lex.europa.eu Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року

Директива вважається важливим документом у галузі захисту поверхневих і ґрунтових вод. Основними цілями даної Директиви є досягнення до 2015 року сприятливого екологічного і хімічного статусу поверхневих водних об’єктів у загальному значенні або ж сприятливий екологічний потенціал і хімічний статус в особливих випадках, які пов’язані з складно модифікованими і штучними водними об’єктами. Даних цілей планується досягнути й шляхом виконання програм і заходів, стосовно гідроморфологічних змін, викликаних судноплавством.

www.eu.prostir.ua Портал європейського громадянського суспільства України

oda.odessa.gov.ua Одеська обласна державна адміністрація

pcoi.at.ua Придунайский центр общественных инициатив

www.acc.businessinodessa.com Агенство транскордонного співробітництва Єврорегіон “ Нижній Дунай”

Європейська стратегія Дунайського регіону

www.danubestrategy.eu

www.icpdr.org

www.interact-eu.net

www.eubusiness.com

www.centrope.com

www.eppgroup.eu